image

 

 

 

                 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 

image>> รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามรถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

>>โรงพยาบาลดอยเต่าขอประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

>>โรงพยาบาลดอยเต่าขอประกาศผล ผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง
1.นักวิชาการสาธารณสุข
2.พนักงานขับรถ

>>โรงพยาบาลดอยเต่า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 2 ตำแหน่ง ได้แก่
1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข


>>โรงพยาบาลดอยเต่า รับสมัครจ้างเหมาบุคคล 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา


>>โรงพยาบาลดอยเต่าขอประกาศผล ผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ

» รายชื่อผู้ที่
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามรถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์และพนักงานขับรถ

>>โรงพยาบาลดอยเต่ารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา


>>โรงพยาบาลดอยเต่าขอประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ทักษะ และความสมรรถนะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ


>>โรงพยาบาลดอยเต่ารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา


>>โรงพยาบาลดอยเต่ารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา


>>โรงพยาบาลดอยเต่า รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

>>โรงพยาบาลดอยเต่าประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ

>>โรงพยาบาลดอยเต่าขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สถานที่ และวันเวลาสอบ

>>โรงพยาบาลดอยเต่า ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตร

>>โรงพยาบาลดอยเต่าขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหนน่ง พนักงานขับรถ

>>โรงพยาบาลดอยเต่าขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถภาพ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

>>โรงพยาบาลดอยเต่าขอประกาศรับสมัครสอบบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

>>โรงพยาบาลดอยเต่าขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพยักงานขับรถยนต์

>>โรงพยาบาลดอยเต่า ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดสถานที่สอบ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต

>>โรงพยาบาลดอยเต่า ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุข

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

>>ประกาศแผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อมระดับ CUP ) ประจำปี 2565
 
>> รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
 
- ประกาศรับสมัคร เพื่อเป็ฯพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ (2-9-2564)

>> แจ้งประกาศยกเลิก รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข

»โรงพยาบาลดอยเต่า ประกาศรับสมัครฃานจ้างเหมา
บริการ ตำแหน่งพนังงานช่วยเหลือคนไข้

»โรงพยาบาลดอยเต่า ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
»โรงพยาบาลดอยเต่า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
»โรงพยาบาลดอยเต่า ประกาศรับสมัครงาน จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
» ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
»ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง พนักงานเปล
»โรงพยาบาลดอยเต่า ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 ตำแหน่ง
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1
»ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ (ครั้งที่ 1 ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ
»โรงพยาบาลดอยเต่ารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมา
บริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

»ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
-ชั่วคราวเงิบนำรุง ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข

» ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้


» อ่านทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 

image
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2567

>> ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2567


>> ประกาศ ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2567

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

>>เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ งบเขื่อนภูมิพล ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
>>เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ งบเขื่อนภูมิพล ประจำปีงบประมาณ 2567
>> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบประมาณจากเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนา โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด
และสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ประจำปีงบประมาณ 2567
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลดอยเต่า ปีงบประมาณ 2567
>>ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
โรงพยาบาลดอยเต่า ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 4 คัน
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 4 คัน
>>ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2566
>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคา ตึกคนไข้ ๓๐ เตียง
แบบเลขที่ ๒๗๓๑/๒๕๓๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคา ตึกคนไข้ ๓๐ เตียง แบบเลขที่ ๒๗๓๑/๒๕๓๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2566
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด
และสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ประจำปีงบประมาณ 2566

>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลดอยเต่า ปีงบประมาณ 2566
>>แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
>> ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
โรงพยาบาลดอยเต่า ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>> ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ

>> ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบค่าเสื่อมระดับจังหวัด 20%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
>> ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ
>> เอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ

>>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19

>> โรงพยาบาลดอยเต่ารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
»ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด
และสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ประจำปีงบประมาณ 2565

» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลดอยเต่า ปีงบประมาณ 2565

>>ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมทั้งน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31-08-2564)

>>ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าใข้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (31-08-2564)

>> แผนจัดซื้อ ประจำปี 2565 (31-08-2564)

>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้)


>>ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
» อ่านทั้งหมด

  

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0882915058 งานอุบัติเหตุ ,
'งานผู้ป่วยนอก,งานทันตกรรม
0882915056 งานผู้ป่วยใน
0882915059 งานยุทธศาสตร์
0905200753 งานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชน
0882915057 งานเภสัชกรรม
0659863123 งานเพัสดุ
เบอร์ติดต่อภายในโรงพยาบาล