การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & Transparency Assessment)


             เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาล  ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

กฎกระทรวง แบ่งราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 เวลา 17.02 น.]

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดอยเต่า ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต


เอกสารดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ 2563

EB1 การวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
» ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562.]
» ข้อ 2 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562.]
» ข้อ 3 คำสั้งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูล # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562.]
» ข้อ 4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562.]


EB2 การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB2.1- บันทึกข้อความ
» แบบฟอร์มการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2562.]
» กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562.]
» มาตรการ กลไก กรอบแนวทางการจัดวางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งในการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562.]
» ขออนุมัติจัดทำมาตรการ ไก กรอบแนวทางการจัดวางระบบในการดำเนินการ เพิ่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
และขออนุญาตเผยแพร่ในเวบไซด์ของโรงพยาบาลดอยเต่า
# วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562]
» ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562.]

EB2.2- การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
» เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2562.]
» รายงานการจัดสรรงบลงทุน เงินงบประมาณ ปี 2563 # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2562.]
» แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลด ประกาศวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีเฉพาะเจาะจง # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562.]
» แผนการจัดซื้อย่อย # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562.]
» แผนการใช้เงินบำรุง โรงพยาบาลดอยเต่า ปี 2563 # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562.]
» การปิดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562.]
» ขออนุมัตินำข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่บนเว็บไซด์ของโรงพยาบาลดอยเต่า # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562.]
» ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562.]

EB2.3- รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
» รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2563
» หนังสือแจ้งเวียนประกาศคุณธรรมและความโปร่งใส่ของโรงพยาบาลดอยเต่า # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2562.]
» แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไชด์ของหน่วยงานราชการในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลดอยเต่า # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2562.]
» แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บเซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค เดือน ตุลาคม -พฤศจิกายน 2562# วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562.]
» แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บเซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค เดือน ธันวาคม 2562
» แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บเซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค เดือน มีนาคม 2563
» แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บเซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค เดือน เมษายน 2563
» แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บเซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค เดือน พฤษภาคม 2563
» แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บเซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค เดือน มิถ่นายน 2563
» แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บเซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค เดือน กรกฏาคม 2563
» แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บเซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค เดือน สิงหาคม 2563
» รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อเดือน ตุลาคม 2562 # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562.]
» รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อเดือน พฤศจิกายน 2562 # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562.]
» รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อเดือน ธันวาคม 2562
» รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อเดือน มกราคม 2563
» รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อเดือน กุมภาพันธ์ 2563
» รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อเดือน มีนาคม 2563
» รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อเดือน เมษายน 2563
» รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อเดือน พฤษภาคม 2563
» รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อเดือน มิถุนายน2563
» รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อเดือน กรกฎาคม 2563
» รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อเดือน สิงหาคม 2563
» หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์ # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562.]

EB2.4- การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง
» แนวทางการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562.]
» แบบฟอร์มการเผยแพร# วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562.]
» ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากร # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562.]
» ขออนุญาตเผยแพร่การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส้วนเสียกับผู้เสนอราคาหรือคู่ค้า # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562.]

EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
» การปิดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

» เอกสารการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินต่ำสุด ไตรมาส 4
» เอกสารการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด ไตรมาส 4

» เอกสารการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินต่ำสุด ไตรมาส 3
» เอกสารการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด ไตรมาส 3
» เอกสารการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินต่ำสุด ไตรมาส 2
» เอกสารการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด ไตรมาส 2
» เอกสารการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินต่ำสุด ไตรมาส 1# วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562.]
» เอกสารการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด ไตรมาส 1# วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2562.]


EB4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB4.1- บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์
» เดือนสิงหาคม 2563
» เดือนกรกฎาคม 2563
» เดือนมิุถุนายน 2563
» เดือนพฤษภาคม 2563

» เดือนเมษายน 2563
» เดือนมีนาคม 2563
» เดือนพฤศจิกายน 2562
# วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธค-2562 ]
» เดือนตุลาคม 2562 # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธค-2562 ]

EB4.2- แบบสรุป สขร  1

» เดือนสิงหาคม 2563
» เดือนกรกฎาคม2563
» เดือนมิถุนายน 2563
» เดือนพฤษภาคม 2563

» เดือนเมษายน 2563
» เดือนมีนาคม 2563
» เดือนกุมภาพันธ์ 2563
# วิชาญ คำใหญ่ [ 5-มี.ค-2563 ]
» เดือนมกราคมคม 2563 # วิชาญ คำใหญ่ [ 5-มี.ค-2563 ]
» เดือนธันวาคม 2563 # วิชาญ คำใหญ่ [5-มี.ค-2563 ]
» เดือนพฤศจิกายน 2562 # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธค-2562 ]
» เดือนตุลาคม 2562 # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธค-2562 ]

EB4.3-  แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์

» เดือนสิงหาคม 2563
» เดือนกรกฎาคม 2563
» เดือนมิถุนายน 2563
» เดือนมีนาคม 2563 - พฤษภาคม2563
» เดือนพฤศจิกายน 2562
# วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธค-2562 ]
» เดือนตุลาคม 2562 # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธค-2562 ]

EB5 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้เสียมีโอกาสมีส้วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหบักของหน่วยงานอย่างไร
  »»» ขออนุมัุติดำเนินกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอดอยเต่า ปี 2563

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจของหน่วยงานหรือไม่
  »»» ขออนุมัุติดำเนินกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอดอยเต่า ปี 2563

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจของหน่วยงานหรือไม่
  »» ข้อ 1 ขออนุมัุติดำเนินกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอดอยเต่า ปี 2563 
 
»» ข้อ 2 โครงการ / แผนงาน
  »» ข้อ 3 รายงานประชุม / โครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ
  »» ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม
  »» ข้อ 5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
  »» ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

EB8 การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบใน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
  »» ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
 
»» ข้อ 2 คำสั่ง / ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
  »» ข้อ 3 กรอบแนวทางการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
  »» ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรค
  »» ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์
  
EB9 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
  »»» นโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า
  »»» นโยบายการบริหาร
  »»» โครงสร้างของโรงพยาบาลดอยเต่า
  »»» หน้าที่และอำนวจของหน่วยงาน ตามกฎจัดตั้งหรืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  »»» วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  »»» ยุทธศาสตร์์ MOPH 20 ปี
  »»» พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
  »»» ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  »»» ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
  »»» คณะกรรมการจริยธรรม
  »»» จรรยาบรรณข้าราชการ
2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  »»» นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลดอยเต่า

3.แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี
  »»» แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  »»» แแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  »»» แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีหน่วยงาน

5.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฎิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียรเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  »»» คู่มือการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
  »»» คู่มือการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ /การจัดซื้อจัดจ้าง

6.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
  »»» รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
  »»» รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนและขออนุยาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์

7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

  » 7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
  »»» แผนการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562
 » 7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  »»» แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563
  » 7.3 ผลการดำเนินการตามแผนกจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
  »»» กุมภาพันธ์ 2563
  »»» มกราคม 2563
  »»» ธันวาคม 2562
  » 7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสออบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
  »»» ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
  » 7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน (แบบ สขร.1)
  »»» แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
  »»» แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2563
  »»» แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2562

8.มาตรฐานหรือคู่มือการปฎิบัติงาน
  »»» มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

9.มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)

  »»» คู่มือการปฏิบัติงานของระบบงานของโรงพยาบาลดอยเต่า


EB10 การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  »»» ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  »»» ข้อ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

EB11 การเผยแพร่รายงานการปรเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
  »»» ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผล
  »»» ข้อ 2 รายงานการประเมินผลการฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ

EB12 การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ 2563
  »»» ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการ
  »»» ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการ
  »»» รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
  »»» ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2563
 »» แบบบันทึกข้อความ

EB13 การกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่ำ
  »» ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง
 
»» ข้อ 2 คำสั่งหรือประกาศมาตราการบริหาร
  »» ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน
  »» ข้อ 4 หลักฐานการประชุม
  »» ข้อ 5 หนังสือแจ้งเวียน

EB14 การรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประมเนิผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลาการในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
  »»» ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
  »»» ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผล
  »»» ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ
  »»» ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน ไตรมาส 3
  »»» ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผล ไตรมาส 3
  »»» ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ ไตรมาส 3

EB15 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
  »»» ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
  »»» ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
  »»» ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ
  »»» ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์

EB16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
  »» ข้อ 1 คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
  »» ข้อ 2 หลักฐานแสดงช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่น ๆ
  »» ข้อ 3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับ เรื่องร้องเรียนการทุจริยและประพฤติมิชอบ
  »» ข้อ 3 คู่มือปฏิบัติงานการรับร้องเรียนทั่วไป
  »» ข้อ 4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน
  »» ข้อ 5 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
  »» ข้อ 6 ระบบการตอบสนอง
  »» ข้อ 7 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
  »» ข้อ 8 แบบฟอร์มเผยแพร่
  »» แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลของโรงพยาบาลดอยเต่า ประจำเดือน มีนาคม 2563- 31 สิงหาคม 2563
  »» รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563- 31 สิงหาคม 2563

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
  »» ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
 
»» ข้อ 2 คำสั่ง / ข้อสั่งการหรือมาตรการการป้องกันการรับสินบน
  »» ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  »» ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรปุผลประกาศ
  »» ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์
  »» รายงานสรุปผลมาตราการการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาล เดือนมีนาคม2563-31 สิงหาคม 2563
  »» รายงานสรุปผลมาตราการการรับของแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติม เดือนมีนาคม2563-31 สิงหาคม 2563
  »» รายงานสรุปผลมาตราการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค เดือนมีนาคม2563-31 สิงหาคม 2563
  »» รายงานสรุปผลมาตราการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ เดือนมีนาคม2563-31 สิงหาคม 2563
  »» รายงานสรุปผลมาตราการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เดือนมีนาคม2563-31 สิงหาคม 2563
  »» รายงานสรุปผลมาตราการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม2563-31 สิงหาคม 2563
  »» รายงานสรุปผลมาตราการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรรักษาพยาบาลข้าราชการ เดือนมีนาคม2563-31 สิงหาคม 2563

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
  »» ข้อ 1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฎการขออนุยาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
 
»» ข้อ 2 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริงสร้างวัฒนธรรม
  »» ข้อ 3 ภาพถ่ายกิจกรรม หรือรายงาน
  »» ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม
  »» ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์

EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่
และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงนของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
  »» ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ เพื่อดำเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
 
»» ข้อ 2 การรวมกลุ่มชมรม
  »» ข้อ 3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยาบามที่ปรับปรุงการบริหารงาน
  »» ข้อ 4 หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม

EB20 การวิเคราห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในห่วยงาน
  »» ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุม เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 
»» ข้อ 2 สรุปผลงานการประชุม
  »» ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
  »» ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ
  »» ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์
  »» รายงาน บทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน/การทุจริจ


EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  »» ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
 
»» ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  »» ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  »» ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบ
  »» ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์
  »» แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ เดือน มีนาคม 2563-31 สิงหาคม 2563
  »» รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลดอยเต่า

EB22 การประชุมหรืออบรม/สัมมนาหริอแลกเปลี่ยนความรู้ภสยในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
  »» ข้อ 1 กลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม /สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน
 
»» ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม /สัมมนา
  »» ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ
  »» ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรือบรม/มัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้
  »» ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์

EB23 มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง่
  »» ข้อ 1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
  »»»» ข้อ 1.1 แผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
  »»»» ข้อ 1.2 แผนปฏิบัติการส้งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงานดำเนินการตามคู่มือ
  »»»»»» ข้อ 1.2.1 คำัสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
  »»»»»» ข้อ 1.2.2 แผนปฏิบัติการส้งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในหน่วยงาน
  »»»»»» ข้อ 1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ตามข้อ 1.2.2
  »»»»»» ข้อ 1.2.4 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ ตามข้อ 1.2.2
  »»»» ข้อ 1.3 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  »»»» ข้อ 1.4 แผนปฏิบัติการส้งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
  »» ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนมุติและลงนามในแผน ปีงบประมาณ 2563
  »» ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์

EB24 มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
  »» ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
  »»»» ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการใน 2 ไตรมาส
  »»»» ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ / สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่
  »»»» ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์

  »»»» รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2563
  »»»» แบบฟอร์มแผยแพร่
  »»»» รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปี 2563

  »» ข้อ 2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
  »»รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2563 ระหว่างเดือนมีนาคม 2563- 31 สิงหาคม 2563
 »» รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบ 2563
 »» การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลดอยเต่า

EB25 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการการปฏิบัติงาน
  »» ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ /ประกาศ
 
»» ข้อ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ
  »» ข้อ 3 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร
  »» ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  »» ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบ
  »» ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์
  »» แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ เดือนมีนาคม 2563- 31 สิงหาคม 2563
  »»รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมีนาคม 2563- 31 สิงหาคม 2563

EB26 มีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

  »» ข้อ 1 เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการ
 
»» ข้อ 2 ภาพถ่ายประกอบ
  »» ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปีงบประมาณ 2562

EB1 การวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
» EB1 หนังสือสั่งการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 12-ธ.ค.-2561 เวลา 11.43 น.]
» EB1 หนังสือสั่งการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.43 น.]
» EB1 หนังสือขออนุญาตเผยแพร# วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.41 น.]
» EB1 รายงานผู้บริหาร # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.38 น.]
» EB1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.36 น.]
» EB1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.35 น.]


EB2 การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
» EB2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-ธ.ค.-2561 เวลา 15.24 น.]
» EB2 หนังสือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.15 น.]
» EB2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.04 น.]
» EB2 การจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.58น.]
» EB2 แจ้งเวียนประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.45 น.]
» EB2 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.40 น.]
» EB2 ใบจัดสรรงบประมาณดำเนินงานส่วนภูมิภาค # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.36 น.]
» EB2 กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.29 น.]
» EB2 Consent from กรณีไม่ีเกิน 100,000 บาท # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.25 น.]
» EB2 Consent from กรณีเกิน 100,000 บาท # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.20 น.]
» EB2 หนังสือสั่งการให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.17 น.]
» EB2 แจ้งเวียนประกาศว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.14 น.]
» EB2 แจ้งเวียนแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.09 น.]
» EB2 แจ้งเวียนกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัีดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.05 น.]
» EB2 การปิดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.58 น.]
» EB2 รายงานผุ้บริหารการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.54 น.]
» EB2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมุลผ่านเวปไชด์ของโรงพยาบาลดอยเต่า# วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.51 น.]
» EB2 ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 11.47 น.]


EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
» EB3 การปิดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.55 น.]
» EB3 การจัดซื้อจัดจ้างราคา 11,000 บาท # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.52 น.]
» EB3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไชด์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 12.48 น.]


EB4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
» EB4 หนังสือสั่งการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.44 น.]
» EB4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร# วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.40 น.]
» EB4 รายงานผู้บริหาร # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.31 น.]
» EB4 ขอรายงานผู้บริหาร # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.24 น.]
» EB4 แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร # วิชาญ คำใหญ่ [ 13-ธ.ค.-2561 เวลา 13.19 น.]


» สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรอบเดือน # วิชาญ คำใหญ่ [ 6-ธ.ค-2561 ]
   »»» เดือนกรกฎาคม ปี 2562 
   »»» เดือนมิถุนายน ปี 2562 
   »»» เดือนพฤษภาคม ปี 2562 
   »»» เดือนเมษายน ปี 2562 
   »»» เดือนมีนาคม ปี 2562
   »»» เดือนตุลาคม 2561- เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562

EB5 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนได้เสียมีโอกาสมีส้วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหบักของหน่วยงานอย่างไร
  »»» สรุปการประชุมการจัดทำแผนการควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอดอยเต่า
  »»» สรุปรายงานการประชุมโครงการเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออก อำเภอดอยเต่า
  »»» สรุปโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข อำเภอดอยเต่า
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจของหน่วยงานหรือไม่
  »»» สรุปการประชุมการจัดทำแผนการควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอดอยเต่า
  »»» สรุปรายงานการประชุมโครงการเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออก อำเภอดอยเต่า
  »»» สรุปโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข อำเภอดอยเต่า
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจของหน่วยงานหรือไม่
  »»» รายงานผลการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอดอยเต่าประจำปี 2562
  »»» สรุปการประชุมการจัดทำแผนการควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอดอยเต่า
  »»» สรุปรายงานการประชุมโครงการเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออก อำเภอดอยเต่า
  »»» สรุปโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข อำเภอดอยเต่า
EB8 การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบใน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
  »»» รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์ของหน่วยงาน
  »»» รายงานผลการติดตามและสรุปปัญหาการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของโรงพยาบาล -ไตรมาส 4

EB9 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
  »»» นโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยเต่า
  »»» นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
  »»» นโยบายของนายแพทย์สาธารณสุข เชียงใหม่
  »»» โครงสร้างของโรงพยาบาลดอยเต่า
  »»» กฎกระทรวง
  »»» วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  »»» ยุทธศาสตร์์ MOPH 20 ปี
  »»» ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  »»» ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
  »»» จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  »»» นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลดอยเต่า

3.แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปี
  »»» แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
  »»» รายงานการปฏิบัติการแนวขวาง ประจำปี 2562
  »»» รายงานแผนการปฏิบัติการแนวตั้ง ประจำปี 2562
  »»» รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการประจำปี 2562
4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  »»» แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
  »»» แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ2562
  »»» 1.รายงานการติดตามแผนการใช้จ่าย ประจำเดือนตุลาคม_2561
  »»» 2.รายงานการติดตามแผนการใช้จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน_2561
  »»» 3.รายงานการติดตามแผนการใช้จ่าย ประจำเดือนธันวาคม_2561
  »»» 4.รายงานการติดตามแผนการใช้จ่าย ประจำเดือนมกราคม_2562
  »»» 5. รายงานการติดตามแผนการใช้จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์_2562
  »»» 6. รายงานการติดตามแผนการใช้จ่าย ประจำเดือนมีนาคม_2562
  »»» 7. รายงานการติดตามแผนการใช้จ่าย ประจำเดือนเมษายน_2562
  »»» 8. รายงานการติดตามแผนการใช้จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม_2562

5.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฎิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียรเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  »»» คู่มือการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
  »»» คู่มือการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ /การจัดซื้อจัดจ้าง
  »»» คู่มือการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
  »»» รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
  »»» รายงานสรุปผลการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงานด้านการบริการ ตัดยอด 31 กค62
  »»» รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตัดยอด 31 กค 2562

7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
  » 7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
  »»» แผนการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2561
 » 7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  »»» แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562
  » 7.3 ผลการดำเนินการตมแผนกจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
  »»» ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ_2562
  »»» แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือน มิถุนายน 2562
  »»» แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือน กรกฎาคม 2562

  » 7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสออบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
  »»» ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
  » 7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละเดือน (แบบ สขร.1)
  »»» แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2561
  »»» แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2561
  »»» แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2561
  »»» แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2562
  »»» แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
  »»» แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2562
  »»» แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2562
  »»» แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2562
  »»» แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2562
  »»» แบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2562

8.มาตรฐานหรือคู่มือการปฎิบัติงาน
   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  » 8.1.งานพัสดุ
  »»» กระบวนงานการจัดซื้อพัสดุ
  » 8.2.งานธุรการ
  »»» กระบวนการปฏิบัติงานการรับหนังสือ
  » 8.3. งานการเงิน
  »»» ขั้นตอนการยืมเงินไปราชการ
  » 8.4. งานการเจ้าหน้าที่
  »»» มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
  »»» มาตรฐานหรือคู่มือการปฎิบัติงาน (Zip File)
  » 8.5.งานผู้ป่วยใน
  »»» ขั้นตอนการให้บริการตึกผู้ป่วยใน (Flow Chart)
  » 8.6.งานชันสูตร
  »»» กระบวนการทำงานหลักของุห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
  » 8.7.งานซ่อมบำรุง
  »»» แผนภูมิกระบวนการทำงาน
  »»» กระบวนการหลักการผลิต
  »»» กระบวนการหลักงานบำรุงรักษา
  »»» กระบวนการหลักงานวางแผนบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
  » 8.8.งานโภชนาการ
  »»» แผนภูมิระบบการทำงาน
  » 8.9.งานหน่วยจ่ายกลาง
  »»» กระบวนการหลักของหน่วยงานหน่วยจ่ายกลาง
  » 8.10.งานทันตกรรม
  »»» ขั้นตอนการให้บริการทันตกรรม
  » 8.11.งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
  »»» กระบวนทำงานของงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
  » 8.12.งานประกัน
  »»» กระบวนงานการประกัน
  » 8.13.งานเภสัชกรรม
  »»» กระบวนการทำงานของงานเภสัชกรรม Flow Chart
  » 8.14 งานคลินิกโรคไม่ติดต่อ
  »»» กระบวนการทำงาน
  » 8.15.งานคลินิกจิตเวช
  »»» กระบวนการทำงานของคลินิกจิตเวช
  » 8.16.งานคลินิกฝากครรภ์
  »»» กระบวนการทำงานของคลินิกฝากครรภ์
  » 8.17.งานคลินิกยาเสพติด
  »»» กระบวนการทำงานของงานคลินิกยาเสพติด
  » 8.18.งานวางแผนครอบครัว
  »»» กระบวนการทำงานของงานวางแผนครอบครัว
  » 8.19.งานเปล
  »»» กระบวนการทำงานของงานเปล
  » 8.20.งานแพทย์แผนไทย
  »»» กระบวนการทำงานของงานแพทย์แผนไทย

9.มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)
  »»» คู่มือการปฏิบัติงานของระบบงานของโรงพยาบาลดอยเต่า


EB10 การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  »»» แผนฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลดอยเต่า
EB11 การเผยแพร่รายงานการปรเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
  »»» รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏฺบัติการราชการประจำปีงบประมาณ 2561
EB12 การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ 2562
  »»» รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตืราชการประจำปีงบประมาณ 2562
  »»» รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 3
  »»» รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ

EB13 การกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่ำ
   »»» เผยแพร่การดำเนินการตามแนวทางเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผล การปฏิบัติงานและดเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
   »»» เผยแพร่รายงานการประชุมชี้แจงมาตราการในการบริหารปฏิบัติงานและการดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
  »»» กรอบแนวทางการริหารผลการฉกิบัติการและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต่ำ
EB14 การรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประมเนิผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลาการในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
  »»» ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  »»» รายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
  »»» ประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดที่มีผลการประเมินในระดับดีเ่ด่นและดีมาก
  »»»รายชื่อข้าราชการในสังกัดที่มีผลการประเมินในระดับดีเ่ด่นและดีมาก
EB15 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
   »»» การเผยแพร่เจตนารมณ์สุจริตของโรงพยาบาลดอยเต่า
EB16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
  »»» รายงานการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ไตรมาส 1 (ตค 2561- 28กพ 2562)
  »»» รายงานการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ไตรมาส 2 (มี.ค 2562- 31 พค 2562)
  »»» รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการร้องเรียน ไตรมาส 3
  »»» บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป การทุจริตและประพฤติมิชอบ
  »»» รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบ ตัดยอด 31 กค 2562

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
  »»» รายงานเรื่องร้องเรียนไตรมาสที่ 1 (ตค 2561-28 กพ.2562)
  »»» รายงานสรุปผลประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนโรงพยาบาลดอยเต่าไตรมาสที่ 3 (มีค 2562-31 พค.2562)
  »»» รายงานสรุปการรับสินบนโรงพยาบาลดอยเต่าไตรมาสที่ 3 (มีค 2562-31 พค.2562)
  »»» มาตรการป้องกันรับสินบนของโรงพยาบาลดอยเต่า
EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
  »»» มาตราการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลดอยเต่า
  »»» มาตราการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขการผิดทางวินัย
EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่
และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงนของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
  »»» มาตรการป้องกันการทุจริต ฯ - มาตราการ no gift policy
EB20 การวิเคราห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในห่วยงาน
  »»» สรุปวาระการประชุมวิเคราะห์เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  »»» รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  »»» บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารเรือ่งการการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏฺบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
  »»» กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

EB22 การประชุมหรืออบรม/สัมมนาหริอแลกเปลี่ยนความรู้ภสยในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
  »»» สรุปผลการประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพ เจ้าหน้าที่
  »»» การเผยแพร่โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่
EB23 มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง่
  »»» แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรมปี 2562
EB24 มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
  »»» รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
  »»» รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานการตามแผนปฏฺบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  »»» รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระว่าง มีนาคม 2562- พฤษภาคม 2562
  »»» รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตัดยอด ณ 31 กค 2562

EB25 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการการปฏิบัติงาน
  »»» รายงานผู้บริหาร
  »»» รายงานผลการดำเนินงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ
  »»» รายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ
  »»» กลไกลการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องตัดยอด ณ 31 กค2562
  »»» การรายงานผลตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ตัดยอด 31 กค 62
  »»» รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการการอุบัติการณ์ตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่

EB26 มีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
  »»» คู่มือการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการ


» มาตรการป้องกันก่ารทุจริต
   - กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานพัสดุ
   - ประกาศกรอบแนวทางการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการกำกับติดตามการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
   - แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
   - ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดวื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560
   - ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนงานพัสดุ

» การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
» ใบตรวจจัดซื้อจัดจ้างวัสดุแบบพิมพ์ # วิชาญ คำใหญ่ [ 6-ธ.ค.-2561 เวลา 12.15 น.]
» ใบตรวจจัดซื้อจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่โรงพยาบาล # วิชาญ คำใหญ่ [ 6-ธ.ค.-2561 เวลา 12.15 น.]


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปีงบประมาณ 2561

» ประกาศจากกระทรวงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 # วิชาญ คำใหญ่ [ 25-มิ.ย-2561 เวลา 13.48 น.]
» แนวทางการป้องกันและตรวจสอบการละเว้นปฏิบัติหน้าท
ี่ # วิชาญ คำใหญ[ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.54 น.]
» รายงานผลการปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส # วิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.48 น.]
   »»» ขอให้ใช้แนวทางการใช้รถราชการ
   »»» ประกาศโรงพยาบาลดอยเต่า
   »»» สรุปการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส
» แผนปฏิบัติการ แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 # วิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.39 น.]
   »»» แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดอยเต่า
   »»» หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติแผนฯปีงบประมาณ 1451
» รายงานผลการวิเคราะห์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560 # วิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.36 น.]
» EB9 (4) ข้อ 2 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน # วิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.28 น.]
» EB9 (3) ข้อ 6 รายงานการประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน # วิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.24 น.]
» รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.20 น.]
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียนการบริการ-ตุลาคม-กุมภาพันธ์
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียน การบริการ-มีนาคม-พฤษภาคม
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียน การบริการ-มิถุนายน-กรกฎาคม # วิชาญ คำใหญ่ [ 21-ส.ค-2561 เวลา 12.28 น.]
» รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 24-มิ.ย-2561 เวลา 23.15 น.]
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียนจัดจ้าง-ตุลาคม-กุมภาพันธ์
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียนจัดจ้าง-มีนาคม- พฤษภาคม
   »»» EB8 (4) ข้อ 5 รายงานเรื่องร้องเรียนจัดจ้าง -มิถุนายน-กรกฎาคม # วิชาญ คำใหญ่ [ 21-ส.ค-2561 เวลา 12.28 น.]
» สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรอบเดือน
# วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
   »»» เดือนตุลาคม ปี 2560
   »»» เดือนพฤศจิกายน ปี 2560
   »»» เดือนธันวาคม ปี 2560
   »»» เดือนมกราคม ปี 2561
   »»» เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561
   »»» เดือนมีนาคม ปี 2561
   »»» เดือนเมษายน ปี 2561
   »»» เดือนพฤษภาคม ปี 2561
» หนังสือสั่งการให้ปฏิบัติตามแนวทาง และขออนุญาตินำเอกสารเผยแพร่บนเวบไซด์ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามคู่มือ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» การจัดซื้อคอมพิวเตอร์เฉพาะเจาะจงบริษัทวิรชา # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» การจัดซื้อคอมพิวเตอร์เฉพาะเจาะจงบริษัทพอช คอม # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» e-building รถพยาบาล # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» e-build ทำความสะอาด # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» e-build งบกงศุลญึ่ปุ่น # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานเรื่องร้องเรียน (จัดซื้อจัดจ้างแก้ไข) # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานเรื่องร้องเรียน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการการจัดการความเสี่ยง # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» เชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» แนวทางการปรับปรุงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» สรุปรายงานการประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB11-ประกาศโรงพยาบาลดอยเต่า มาตราการป้องกันทุจริตและการแก้ไขการกระทำผิดวินัย # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB11-แนวทางการขอนุญาติการใช้รถราชการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB11-คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการบริหารงาน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB10-รายงานสรุปผลและการวิิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB10-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB10-แบบเสนอแผนปฏิบัติราชาการ-การพัฒนาตามาตรฐานการประเมิน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB9 สรุปรายงานการประชุมการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» EB9 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดขึ้นเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คู่มือระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกัน การละเว้นการปฏิบัติฯ
# วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» สรุปการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและ คู่มือการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางของไข้เลือดออก # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คู่มือการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอดอยเต่า # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คำสั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือ # วิชาญ คำใหญ่ [ 18-มิ.ย-2561 ]
» คำสั่ง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน
# วิชาญ คำใหญ่ [ 14-มิ.ย-2561 ]
» คำสั่ง กม ประกาศนโยบายความโปร่งใส
# วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คำสั่งคณะกรรมการ รายงานการประชุม แผนดำเนินการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คำสั่งแต่งตั้ง ปชส # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คู่มือการปฏิบัติการร้องเรียน # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» โครงสร้าง ปชส และรูปกิจกรรม # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» ประกาศเรื่องการร้องเรียน # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» รายงานการประชุม กม แผนปฏิบัติ # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» รายงานการประชุม กรรมการ แผนปฏิบัติ # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» รายงานการประชุมกรรมการ # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» รายงานสรุปผลวิเคราะห์ไตรมาส 1 - 2 # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คำสั่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ITA โรงพยาบาล # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» คู่มือประเมิน ITA 2561 # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» ประกาศเจตนารมณ์ความโปร่งใสดอยเต่า # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]
» รายงานสรุปผลการประชุมกลุ่มบุคลากรเจ้าหน้าที่ # วิชาญ คำใหญ่ [ 29-มี.ค-2561 ]

 

เกี่ยวกับเรา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
0882915057 งานบริหาร
0882915058 งานอุบัติเหตุ ,
'งานผู้ป่วยนอก,งานทันตกรรม
0882915056 งานผู้ป่วยใน
0882915059 งานยุทธศาสตร์
doitao_hos@hotmail.com